Compensatie eigen bijdrage

25 maart 2020


Veelgestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang 

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

6. Krijg ik een nieuwe factuur ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna ?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

9. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen ?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

10. Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus?
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van dagopvang en BSO.

Het voorschieten van het bedrag aan ouders is mogelijk en hangt af van de eigen liquiditeitspositie. Uitstel van betaling aan ouders is ook een keuze van de organisatie en is lokaal maatwerk.

14. Geldt deze regeling ook voor expats?
We zijn in gesprek met SZW over de vraag of expats voor compensatie in aanmerking komen. Dit is nu nog niet duidelijk.

15. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben  geen recht  op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente.

Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

De branchepartijen gaan actief in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.

16. Hoe gaat het met de gesubsidieerde kindplaatsen (gemeente)?
De branchepartijen zijn actief met VNG hierover in gesprek. (zie antwoord op vraag 15)

17. Voor hoelang geldt de compensatie?
Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 6 april.

De compensatie aan ouders kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie tgv Corona langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang 24-03-2020